DSW - miejsce dla Ciebie

Statut Koła Naukowego Dziennikarstwa Sportowego

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy statut reguluje działalność Koła Naukowego (Dalej KN).

2. Koło Naukowe nie posiada odrębnej osobowości prawnej i jako organizacja studencka działa w strukturze Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (dalej WNSiD DSW) – w ramach Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Koło Naukowe jest samodzielną organizacją o charakterze samokształceniowym.

3. Opiekę merytoryczną nad działalnością koła Naukowego sprawuje opiekun koła.

4. Podstawą działania KN jest Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz statut zatwierdzony przez Dziekana Wydziału Nauk Społecznych
i Dziennikarstwa DSW.

5. Siedzibą KN jest Wydział Dziennikarstwa i Nauk Społecznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, ul. Strzegomska 47, 53-611 Wrocław.

 

Rozdział 2.

Cele działania

 
Celami działania Koła Naukowego Dziennikarstwa Sportowego są:

1. Pobudzanie zainteresowań studentów w obszarze mediów sportowych;

2. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej;

3. Doskonalenie form i metod pracy naukowej jej członków, kierowania i zarządzania poprzez pracę w zespole;

4. Podejmowanie działań w kierunku podwyższania poziomu wiedzy studentów  IDZiKS;

5. Inicjowanie i prowadzenie prac popularyzujących wiedzę w zakresie szeroko rozumianej kultury fizycznej i sportu niepełnosprawnych;

6. Integracja środowiska studenckiego oraz szerzenie dobrej i przyjacielskiej atmosfery
w środowisku studenckim.

 

Rozdział 3.

Przedmiot działalności

 

Do statutowych zadań KN należą:

1. Udział w seminariach, sympozjach, konferencjach, zjazdach naukowych oraz wszelkiego rodzaju imprezach sportowo-rekreacyjnych.

2. Organizowanie spotkań, sympozjów i dyskusji z przedstawicielami środowisk naukowych, branżowych i dziennikarskich.

3.  Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o zbliżonych celach działania;

4. Pomoc w tworzeniu i realizowaniu projektów naukowych;

5. Tworzenie analiz i komentarzy akademickich dla mediów branżowych

 

Rozdział 4.

Opiekun Koła Naukowego

 

1. Opiekuna KN powołuje Dziekan WNSiD DSW.

2. Opiekun reprezentuje KN wobec władz uczelni.

3. Opiekun Koła jest doradcą merytorycznym Koła, a Zarząd Koła uzgadnia z nim ważne przedsięwzięcia organizacyjne.

4. Opiekun może zwoływać oraz brać udział w obradach Zarządu Koła.

5. Kadencja Opiekuna Koła trwa 2 lata. Funkcje tę sprawują rotacyjnie wyznaczeni przez Dziekana pracownicy IDZiKS.

 

Rozdział 5.

Członkowie Koła Naukowego

 

1. Członkiem KN może zostać każdy student i pracownik naukowy Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

2. Warunki uzyskania członkostwa w Kole:

a)  wypełnienie deklaracji członkowskiej,

b)  uzyskanie akceptacji Zarządu Koła,

3. Wpisu dokonuje Przewodniczący Zarządu Koła za zgodą Zarządu Koła.

4. Członek KN jest zobowiązany w szczególności do:

a)  czynnego uczestnictwa w pracach KN;

b)  przestrzegania Statutu.

5. Członek KN posiada prawo do:

a)    czynnego i biernego prawa wyborczego (dysponowania jednym głosem na Zebraniu Członków KN);

a)  zgłaszania na Zebraniu Członków oraz Zarządowi KN własnych propozycji merytorycznych (programowych) i formalnych (w tym dotyczących zmian w Statucie) oraz wszelkich uwag dotyczących funkcjonowania KN;

b)   uzyskania od Zarządu rzetelnej informacji na temat planów KN oraz wyników jego dotychczasowej działalności;

c)  korzystania ze wspólnych zasobów KN, tj. ze zgromadzonych wydawnictw, materiałów informacyjno-szkoleniowych i innych przedmiotów przydatnych w realizacji powierzonych zadań oraz sprzętu, jakim dysponuje KN;

d)  opinii w przedmiocie swojej działalności w KN.

6. Zawieszenie, zerwanie i wygaśnięcie członkostwa:

a)  członkostwo w KN wygasa w przypadku rezygnacji złożonej Zarządowi albo Opiekunowi Koła w formie pisemnej;

b)  samoistne wygaśnięcie członkostwa następuje wskutek ukończenia studiów w DSW lub skreślenia z listy studentów DSW,

c)  przynależność do KN może zostać zawieszona lub Członek może zostać wykluczony z KN, jeżeli Zarząd stwierdzi nieprzestrzeganie przez członka postanowień niniejszego Statutu, w szczególności notoryczne uchylanie się od uczestnictwa w pracach i spotkaniach KN albo inne naganne zachowanie;

d)  od uchwały Zarządu KN o zawieszeniu członkostwa albo wykluczeniu z KN, Członkowi przysługuje prawo odwołania do Zebrania Koła w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu.

 

 

 

Rozdział 6.

Władze Koła

 

1.    Zarząd Koła Naukowego składa się z Przewodniczącego Koła, Sekretarza i jednego członka Zarządu wybieranych na dwuletnią kadencję.

2.    Przewodniczący Koła, Sekretarz i jeden członek Zarządu są wybierani na pierwszym posiedzeniu Koła zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków KN. Członków Zarządu można odwołać na Zebraniu Koła zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Koła.

3.    Obowiązki Przewodniczącego:

a) ustala terminy posiedzeń Koła, co najmniej jeden raz w miesiącu, w uzgodnieniu z Opiekunem Koła,

b) przewodniczy posiedzeniom Koła,

c) przewodniczy Zarządowi Koła.

4.    Zarząd Koła podejmuje wszelkie decyzje dotyczące działalności i funkcjonowania Koła.

5.    Uchwały są podejmowane przez Zarząd Koła zwykłą większością głosów.

 

 

Rozdział 7.

Finansowanie działalności Koła Naukowego

 

1.    Środki finansowe przeznaczone na działalność KN pochodzić będą przede wszystkim z:

a)    funduszy przyznanych przez Dziekana WNSiD;

b)   dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

c)    dotacji sponsorów i innych organizacji non profit.

2.    Prawo do dysponowania środkami finansowymi (w tym również wydatkowania środków na cele statutowe) należącymi do KN wymaga zgodnego współdziałania Przewodniczącego i Opiekuna Koła (reprezentacja łączna).

 

Rozdział 8.

Postanowienia końcowe

 

1.   Likwidacja działalności KN następuje w wyniku decyzji Zebrania Koła podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Koła.

2.    Zawieszenie działalności Koła następuje w wyniku decyzji Zebrania Koła podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

3.    O likwidacji lub zawieszeniu działalności KN, Przewodniczący powiadamia Dziekana WNSiD oraz opiekuna naukowego w ciągu 14 dni od podjęcia Przez Zebranie Koła takiej decyzji.