DSW - miejsce dla Ciebie

Dr. Jan Stasieńko

Personal Data:

Office address, telephone number: Strzegomska St. 47, 53-611 Wroclaw, +48713551438

E-mail address: jan.stasienko@dsw.edu.pl

Field of Research:

new media studies, history of (new)media, posthumanism and media technologies, webstudies, narrative structure of video games, educational contexts of gaming, visualizations of literary work

Professional Experience:

2013-2014 - visiting scholar in the Centre for Digital Media and School of Communications, Simon Fraser University, Vancouver, Canada

2012 - "Intersemiose - Revisita Digital" (University of Pernambuco) Member of Editorial Board

2011 - co-founder of Creativro - Wroclaw Multimedia Hub

2011 - founder and head of 3d Animation and Visual Effects M.A. Program, ULS

2010-2011 - visiting fellow Department of Communications, SUNY College at Brockport

2009 – “Homo Ludens” Member of Editorial Board (Journal of Games Research Association of Poland)

2004, 2006, 2008 – organizer (with A. Dytman-Stasieńko) of cyclic Language and Multimedia Conferences

2007 - head of New Media and Computer Mediated Communications M.A. Program, ULS

2004 - head of Section of New Media in the Department of Journalism and Communications ULS

2004 – 2007 vice-president of Games Research Association of Poland

2004 – head of New Media and Computer Mediated Communications B.A. Program, ULS

2003 – associate professor in the Department of Journalism and Communications, ULS

2003 – 2007 deputy director of the Department of Journalism and Communications, ULS

2001 – 2003 assistant in the Department of Journalism and Communications, ULS

1999 – 2001 assistant at Section of Cultural Education in the Department of Pedagogy, University of Lower Silesia (ULS) [Dolnośląska Szkoła Wyższa]

Research Grants/Fellowships:

2000-2005 Literary Studies Perspective in an Analysis of Computer Games - internal University of Lower Silesia grant

Honors and Awards:

2004 ULS Rector’s Award for phd thesis

Memberships and Affiliations:

2007 Polish Communication Association, Wroclaw

2005 International Digital Media & Arts Association, Muncie, Indiana, USA

2004 Games Research Association of Poland, Poznan

Education:

2003 PhD., University of Wroclaw, Faculty of Philology

Thesis: Computer Games as a Field of Interests of New Literary Theory

Major Field: ludology, literary studies, computer entertainment,

1999 M.A., polish philology, University of Wroclaw, Faculty of Philology

Thesis: Models of Theater in Selected Methodological Perspectives

Major Field: theory of theatre, research methods in theatre studies

Selected Publications:

Books:

1.   A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko (red.), Język a multimedia 3. Dialog - konflikt, Wyd. Naukowe DSW, Wroclaw 2012.

A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko (ed.), Language and Multimedia 3. Dialog - Conflict, Wroclaw 2012.  

2. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko (red.), Język a multimedia 2. WWW – w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych, Wyd. Naukowe DSW, Wrocław 2008.

A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko (ed.), Language and Multimedia 2, WWW – in the Web of Metaphor. Website as an Object of Study, Wroclaw 2008.

3.       A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko (red.), Język a multimedia, Wyd. Naukowe DSWE, Wrocław 2005.

A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko (ed.), Language and Multimedia, Wroclaw 2005.

4.       Alien vs. Predator?, Gry komputerowe a badania literackie,  Wydawnictwo Naukowe DSWE, Wrocław 2005.

Alien vs. Predator? Computer Games and Literary Studies, Wroclaw 2005.

Articles:

1. ‘Repulsive Other’ – Defining Scandal in Interspecies Relations, Technological and Information Posthumanism, in: Nicholas van Orden (ed.) Navigating Cybercultures, Inter-Disciplinary Press 2013.

2. Between a particularity and a world constitution. Mimesis in video games – levels, types, contexts, ‘Intersemiose – Revisita Digital’ No 3, Julho-Dezembro 2013.

3. Między edukacyjnością a ludycznością – trudne sąsiedztwa w grach wideo, (w:) Monika Górska-Olesińska (red.) Liberatura, e-literatura i...Remiksy, remediacje, redefinicje, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012.
Between Educational and Ludic – Tough Neighbourhood in Video Games. In. Monika Górska-Olesińska (ed.) Liberature, E-literature and...Remixes, Remediations, Redefinitions, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012.

4. Perspektywy wykorzystania wizualizacji cyfrowych w badaniu utworów literackich (w:) Od liberatury do e-literatury, red. E. Wilk, M. Górska-Olesińska, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.
The use of digital visualizations in literary works analysis. In: E. Wilk, M. Górska-Olesinska (ed.) From liberature to e-literature, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.

5. Peepshow, prompter, bluebox – trzy meta-metafory relacji podmiot – infosfera, „Studia de Cultura” 2011, nr 1.
Peepshow, prompter, bluebox. Three meta-metaphores of a relation between a subject and an infosphere, ‘Studia de Cultura’ no 1, 2011

6. Cyberkulturoznawstwo. Akademickie programy studiów z dziedziny nowych mediów i cyberkultury,  „Kultura i Historia” 2008, nr 14.

Academic Curricula in New Media and Cyberculture, “Culture and History” 2008, nr 14.

7. A. Dytman-Stasieńko, A. Janiak, J. Stasieńko, W stronę naukowego dyskursu multimedialnego, (w:) J. Fras (red.), Studia nad komunikacją popularną, międzykulturową, sieciową i edukacyjną, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008.

A. Dytman-Stasieńko, A. Janiak, J. Stasieńko, Towards Multimedia Scientific Discourse (in:) J. Fras (ed.) Pop, International, Web and Educational Communication Studies, Torun 2008.

8. Kategoria mimesis a gry komputerowe, (w:) A. Surdyk, J. Szeja, Gra jako medium tekst i rytuał, cz. II, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2007.

Mimesis as a Category of Computer Games Analysis, (In:) A. Surdyk, J. Szeja, (ed.)  The Game as a Medium, Text and Ritual, Poznan 2007.

9. O rozpychaniu kanału informacyjnego, (w:) Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań, red. A. Janiak, W. Krzemińska, A. Wojtasik-Tokarz, Wroclaw 2007.

“Elbowing” communication channels. (in:) A. Janiak, W. Krzemińska, A. Wojtasik-Tokarz, (ed.) Visual and Acoustic Spaces. Audiovisual Anthropology as an Object and Method of Study, Wroclaw 2007.

10. Multimedialny dyskurs naukowy – szanse, wyzwania, zagrożenia, (w:) Oblicza komunikacji 1: Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją, tom I, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska, Wyd. Tertium, Kraków 2006.

Multimedia Scientific DiscourseChances, Challenges, Threats, (in:) I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska, (ed.) Faces of Communications 1: Perspectives of Text, Discourse and Communications Studies, Krakow 2006

11. Sposób opowiadania świata – o narracji gier komputerowych. [W:] Media, język, literatura, Wrocław 2002, s. 96-120.

The Way of Telling about the World – Narration Structures of Computer Games, (in:) A. Woźny, (ed.) Media, Language, Literature, Wroclaw 2002.

12. Fabuła gier komputerowych. „Literatura Ludowa” 2002, Dwumiesięcznik naukowo-literacki, nr 4-5.

Narrative structure of Computer Games, „Folk Literature” 2002, nr 4-5.

13. Ontologia, stylizacja, komunikacja, socjologia – cztery poziomy meta- w grach komputerowych (w:) Nowe media – nowe w mediach. Wizerunek mediów własny, Wrocław 2002.

Ontology, Stylization, Communications, Sociology – Four Levels of Metadiscourse in Computer Games (in:) A. Woźny, I. Borkowski, (ed.) New Media, New in Media. Image of Media Itself, Wroclaw 2002.

Classes given

history of media, theory cyberculture, B.A. and M.A. seminars, interactive narration and hypertext theory, history and anthropology of animation and VFX