DSW - miejsce dla Ciebie

Dr. Agnieszka Dytman-Stasieńko

Personal Data:

Agnieszka Dytman-Stasieńko

Office address, phone number: Strzegomska St. 47, 53-611 Wroclaw, +48713551438

E-mail address: agnieszka.dytman@dsw.edu.pl

Field of Research:

new media studies, computer mediated communications, webstudies, social movements, culture jamming, communication of protest, propaganda and persuasion studies

Professional Experience:

2013-2014 - visiting scholar in the Centre for Digital Media and School of Communications, Simon Fraser University, Vancouver, Canada

2010-2011 - visting fellow Department of Communications, SUNY Brockport

2009 – “Homo Ludens” Member of Editorial Board (Journal of Games Research Association of Poland)

2004, 2006, 2008 – organizer (with A. Dytman-Stasieńko) of cyclic Language and Multimedia Conferences

2004 – founder and head of postgraduate program of Voice Production for Journalists and Teachers, ULS

2003 – associate professor in the Department of Journalism and Communications, University of Lower Silesia [Dolnośląska Szkoła Wyższa] (ULS)

 Research Grants:

2003-2006 – Language of Communist Propaganda in First May Ceremonies - internal University of Lower Silesia grant

 Memberships and Affiliations:

2007 Polish Communication Association, Wroclaw

2005 International Digital Media & Arts Association, Muncie, Indiana, USA

2004 Games Research Association of Poland, Poznan

Education:

2004 - Postgraduate Diploma in Voice Production, University of Wroclaw, Faculty of Philology

2003 PhD., University of Wroclaw, Faculty of Philology

Thesis: Language Rituals in Communist Celebration. May Day Ceremonies in Poland (1945-1989)

Major Field: language of communist propaganda, persuasion, visual communication, political history of Poland

2001 – Postgraduate Diploma in Language Therapy, University of Wroclaw, Faculty of Philology

1998 M.A., polish philology, University of Wroclaw, Faculty of Philology

Thesis: Language of Totalitarian Propaganda (1980-1983)

Major Field: language of communist propaganda, persuasion, political history of Poland 

Selected Publications:

Books:

1. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko (red.), Język a multimedia 3. Dialog - konflikt, Wyd. Naukowe DSW, Wroclaw 2012.

A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko (ed.), Language and Multimedia 3. Dialog - Conflict, Wroclaw 2012.

2.       A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko (red.), Język a multimedia 2. WWW – w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych, Wyd. Naukowe DSW, Wrocław 2008.

A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko (ed.), Language and Multimedia 2, WWW – in the Web of Metaphor. Website as an Object of Study, Wroclaw 2008.

3.       A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko (red.), Język a multimedia, Wyd. Naukowe DSWE, Wrocław 2005.

A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko (ed.), Language and Multimedia, Wroclaw 2005.

4. Święto zawłaszczonych znaczeń. 1 Maja w PRL - ideologia, rytuał, język, Wyd. Naukowe DSWE, Wrocław 2006.

Celebration of Appropriated Signifiers. May Day in Communist Poland – ideology, ritual, language, Wroclaw 2006.

Articles:

1. News poetry – literacki cyberaktywizm,(w:) Od liberatury do e-literatury, red. E. Wilk, M. Górska-Olesińska, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.
News Poetry – Literary Cyberactivism. In. E. Wilk, M. Górska-Olesińska, (ed.) From liberature to e-literature. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.

2. Glokalizacja cyberaktywizmu, „Studia de Cultura” 2011, nr 1.
Glocalisation of Cyberactivism, ‘'Studia de Cultura’ 2011, no 1.

3. Bezgłośny sprzeciw – milczenie jako forma protestu [w:] Przestrzeń ciszy. Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań, J. Harbanowicz, A. Janiak (red.), Wyd. Naukowe DSW, Wrocław 2011
Mute Protest – Silence as a Form of Protest. In. Space of Silence. Visual and Acoustic Spaces. Audiovisual Anthropology as a Subject and Method of Research. J. Harbanowicz, A. Janiak (ed.), Wyd. Naukowe DSW, Wroclaw 2011.

4. „Kultura zachciankowa” a polski antykonsumpcjonizm, [w:]I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa (red.), Ideologie codzienności, Wyd. UWr, Wrocław 2009, s. 137-145.
‘Culture of Caprices’ and Polish Anti-Consumerism. In. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa (ed.), Ideologies of Everyday Life, Wyd. UWr, Wroclaw 2009.

5. A. Dytman-Stasieńko, A. Janiak, J. Stasieńko, W stronę naukowego dyskursu multimedialnego, (w:) J. Fras (red.), Studia nad komunikacją popularną, międzykulturową, sieciową i edukacyjną, Toruń 2008.

A. Dytman-Stasieńko, A. Janiak, J. Stasieńko, Towards Multimedia Scientific Discourse (in:) J. Fras (ed.) Pop, International, Web and Educational Communication Studies, Torun 2008.

6. Dawid vs Goliat? WWW jako cel ataków cyberaktywistów, [w:] A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko (red.), Język a multimedia 2. WWW – w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych, Wrocław 2008.

Dawid vs Goliath? WWW as a Target of Cyberactivists’Attacks  (in:) A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko (ed.), Language and Multimedia 2, WWW – in the Web of Metaphor. Website as an Object of Study, Wroclaw 2008.

7. TV-Turnoff Week jako obrona przed władzą telewizji, [w:] A. Janiak, W. Krzemińska, A. Wojtasik-Tokarz (red.), Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia jako przedmiot i metoda badań, Wrocław 2007.

TV-Turnoff Week as a Defense against Power of Television, (in:) A. Janiak, W. Krzemińska, A. Wojtasik-Tokarz, (ed.) Visual and Acoustic Spaces. Audiovisual Anthropology as an Object and Method of Study, Wroclaw 2007.

8. Buy Nothing Day jako przykład komunikacyjnego karnawału, (w:) I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska (red.), Oblicza komunikacji 1. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją, Wrocław 2006.

Buy Nothing Day as an Example of Communication Carnival (in:) I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska (ed.) Faces of Communications 1: Perspectives of Text, Discourse and Communications Studies, Krakow 2006.

9. „Damy krajowi więcej lepszych wyrobów!” - kampanie pierwszomajowe pierwszej połowy lat pięćdziesiątych, (w:) K. Stępnik, M. Piechota, (red.) Socrealizm. Fabuły - komunikaty - ikony, Wyd. UMCS, Lublin 2006.

‘We Declare to Give Our Nation Better Products’ – May Day Campaigns in the First Part of 50-ies (in:) K. Stępnik, M. Piechota (ed.) Socrealism. Narrations – Communicates – Icons, Lublin 2006.

10. Hasła pierwszomajowe a manipulacja odbiorcą, (w:) P. Krzyżanowski, P. Nowak (red.), Manipulacja w języku, Wyd. UMCS, Lublin 2004.

May Day Slogans in Manipulation of Its Receivers (in:) P. Krzyżanowski, P. Nowak (ed.), Manipulation in Language, Lublin 2004.

11. Hasła pierwszomajowe – przemiany gatunku, (w:)  Rozprawy Komisji Językowej, t. XXIX, Wydawnictwo WTN, Wrocław 2003.

May Day Slogans – evolution of genre (in:) Treatises of Language Commision, t. XXIX, Wroclaw 2003.

Classes given

Propaganda and persuasion, voice production, journalists’ language competence, language in computer mediated communication