Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Biuro Projektów i Realizacji Strategii

 

Biuro Projektów i Realizacji Strategii jest jednostką organizacyjną powołaną do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektów badawczo-rozojowych, wparcia i koordynacji prac zespołów realizujących projekty finansowane z środków zewnętrznych. Odpowiada za inicjowanie, planowanie, monitorowanie, kontrolę, ale także proces zakańczający projekt. Zajmuje się również przygotowywaniem i prowadzeniem dokumentacji projektowej.

Do głównych zadań Biura Projektów i Realizacji Strategii należy:

- upowszechnianie informacji w zakresie pozyskiwania funduszy na finansowanie działań naukowych, badawczych, dydaktycznych i innych przedsięwzięć mających na celu podnoszenie jakości kształcenia i rozwoju Uczelni,

- udostępnianie danych o ogólnopolskich i międzynarodowych programach, konkursach, grantach, inicjatywach w zakresie nauki, badań i rozwoju,

- organizowanie szkoleń i doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy na realizację projektów z programów krajowych i europejskich,

- wspieranie pracowników lub powołanych zespołów w przygotowaniu dokumentacji wniosków krajowych oraz międzynarodowych, składanych w ramach konkursów na finansowanie działań naukowych, badawczych, dydaktycznych oraz innych przedsięwzięć mających na celu podnoszenie jakości kształcenia i rozwoju Uczelni.

- obsługa administracyjna projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, realizowanych przez Biuro (umowy, dokumentacja postępu rzeczowego, ewidencja wydatków, upowszechnianie, promocja, archiwizacja dokumentacji).

- nadzór nad prawidłowością realizacji, terminowością rozliczeń i sprawozdawczości projektów, zleconych do realizacji poza Biuro Projektów i Realizacji Strategii.