Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Biuro Projektów i Realizacji Strategii

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Adres strony domowej programu

 

W ramach osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju wsparcie będzie kierowane do dwóch kategorii regionów: słabiej rozwiniętych (15 województw z wyłączeniem województwa mazowieckiego) oraz lepiej rozwiniętych (województwo mazowieckie). Działalność dydaktyczna uczelni nie jest ograniczona wyłącznie do terytorium regionu, w którym mają one siedzibę. Uczelnie mogą prowadzić działania na dowolnym obszarze i kierować swoją ofertę dydaktyczną do osób spoza danego regionu oraz do cudzoziemców. W konsekwencji skala oddziaływania tych przedsięwzięć ma wymiar ogólnopolski i nie jest zasadne wyodrębnienie specyficznych działań ze względu na kategorię regionu. Ze względu na istniejące specyficzne potrzeby regionalne, w ramach celu szczegółowego Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zostanie wyodrębniona pula środków (ok. 150 mln euro) na działania wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje. W procesach wdrożeniowych zostaną wykorzystane odpowiednie mechanizmy, uwzględniające specyficzne potrzeby regionalnych rynków pracy i regionalnych inteligentnych specjalizacji.


Cele Szczegółowe:

 

 • Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa
 • Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich
 • Poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców
 • Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego

 

Główne typy beneficjentów:

 

 • Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego
 • uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym

 

Główne grupy docelowe:

 

 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym
 • osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym
 • pracodawcy/organizacje pracodawców
 • minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego
 • pozostali właściwi ministrowie nadzorujący uczelnie

Harmonogram naboru

Zintegrowane Programy Uczelni - Ścieżka I:

Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17

- ogłoszenie o konkursie

- pełna dokumentacja konkursowa

 

Zintegrowane Programy Uczelni - Ścieżka II:

Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17

- ogłoszenie o konkursie

- pełna dokumentacja konkursowa

 

Zintegrowane Programy Uczelni - Ścieżka III:

Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17

- ogłoszenie o konkursie

- pełna dokumentacja konkursowa