Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Archiwum - Program Erasmus

Menu działu

Historia programu Erasmus

Pierwsza faza programu (1987-1995)

Program Erasmus został ustanowiony decyzją Rady nr 87/327/EEC z 15 czerwca 1987 jako “Europejski program działań na rzecz mobilności studentów” (European Action Scheme for the Mobility of University Studies).

Erasmus w tym okresie wspierał współpracę międzyuczelnianą obejmującą: wymianę studentów i nauczycieli, w tym stypendia indywidualne, wspólne tworzenie programów studiów z innymi uczelniami i organizację kursów intensywnych, a od roku 1989 także pilotażowe wprowadzanie Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS).

W programie uczestniczyły kraje starej „dwunastki” UE, a na początku lat 90. dołączyły do nich państwa obszaru EFTA/EOG.

Druga faza programu (1995-1999 i 2000-2006)

W latach 1995-1999 komponent Erasmus funkcjonował w ramach programu współpracy UE pod nazwą „Socrates I”, a w latach 2000-2006 – „Socrates II”.

Wspierał głównie mobilność studentów, ale kładł również nacisk na wyjazdy nauczycieli, które przyczyniały się do umiędzynarodowiania studiów. Ponadto umożliwił nawiązywanie współpracy dydaktycznej uczelni w projektach typu „sieci tematyczne”.

Trzecia faza programu (2007-2013)

W roku akademickim 2006/2007 dobiegła końca II edycja programu i od roku akademickiego 2007/08 Erasmus jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP – the Lifelong Learning Programme), który kładzie nacisk na koncepcję kształcenia przez całe życie, na otwarcie się uczelni na potrzeby gospodarki oraz na podniesienie jakości funkcjonowania szkolnictwa wyższego. Erasmus w tym okresie wprowadził nowe formy mobilności: dla studentów (oprócz wcześniej realizowanych wyjazdów na część studiów w zagranicznej uczelni) – również praktykę w zagranicznym przedsiębiorstwie lub instytucji, dla pracowników uczelni (oprócz wcześniej realizowanych wyjazdów w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznej uczelni) – również wyjazdy szkoleniowe. Program wspiera także projekty współpracy wielostronnej między uczelniami. Obecnie w programie uczestniczą łącznie 33 kraje: 28 krajów UE, 4 kraje EOG (Islandia, Norwegia, Lichtenstein i Szwajcaria) i kraj kandydujący Turcja. Do udziału w Erasmusie jest uprawnionych ok. 4 tysięcy uczelni. Łączny budżet programu w trzeciej fazie wynosi ok. 3 mld euro. W roku akademickim 2012/2013 skorzystało z udziału programie trzy miliony studentów europejskich.

Czwarta faza programu (2014-2020)

Rok akademicki 2013/2014 jest rokiem przejściowym, poprzedzającym czwartą fazę programu, która przypadnie na lata: 2014-2020. Program ma w niej nosić nazwę Erasmus+. Będzie on kontynuacją, ale i ogromnym rozwinięciem dotychczas przyjętych rozwiązań. W czasie roku przejściowego będą trwały prace legislacyjne i organizacyjne, przygotowujące wprowadzenie kolejnej fazy programu.